Chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cần thực hiện triệt để ở mọi lực lượng

Cập nhật: Thứ ba 10/08/2021 - 09:51
 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) rèn luyện thể lực sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) rèn luyện thể lực sẵn sàng chiến đấu.

Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường đăng tải, tán phát, chia sẻ các thông tin sai trái hòng tác động trực tiếp tới nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ Quân đội, hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiến tới “phi chính trị hóa” Quân đội.

Trên địa bàn Quân khu 1 sau vụ việc của quân nhân Trần Đức Đô, ngày 11/7/2021 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Quân khu 1 đã mời đại diện gia đình và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho quân nhân Trần Đức Đô để thông báo kết luận kiểm tra, xác minh theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Cơ quan Điều tra đã công bố kết luận về nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô là do ngạt tự treo cổ. Sau khi có kết luận kiểm tra, xác minh, đã có một số luồng dư luận trái chiều, hoài nghi về kết luận của Cơ quan Điều tra, tiếp tục đăng tải những video clíp, những hình ảnh, bình luận ác ý nhằm hạ thấp uy tín, bản chất, truyền thống của Quân đội và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhận thức rõ tác động tiêu cực của những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với công tác tư tưởng trong các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, Thường vụ Đảng uỷ Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng, chống.

Trong đó, tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ là một giải pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo 35, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành phù hợp; giải quyết tư tưởng nảy sinh, định hướng kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng bộ đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện vẫn còn một số cấp uỷ, Ban chỉ đạo chưa làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt, nắm các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; nên việc xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thiếu tính cụ thể.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, nắm, quản lý, dự báo, định hướng tư tưởng, giải quyết tư tưởng, các mối quan hệ của quân nhân vẫn còn thiếu chủ động, gây bất ngờ về tư tưởng để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Một số cán bộ còn hạn chế về nhãn quan chính trị, chưa nhận diện đúng bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Khi có vụ việc xảy ra, một số Ban chỉ đạo, nhất là Trưởng ban chưa chủ động, tích cực chỉ đạo lực lượng 47 đấu tranh, có biểu hiện còn lúng túng. Bên cạnh đó việc duy trì hoạt động của các trang, nhóm ở một số đơn vị cơ sở cấp huyện, thị, thành phố còn hạn chế. Công tác phối hợp với Ban chỉ đạo 35 của cấp uỷ địa phương có lúc chưa kịp thời, hiệu quả còn hạn chế…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, thời gian tới, cấp uỷ, cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, Ban chỉ đạo 35 cấp uỷ các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTW, BQP, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 QUTW, Tổng cục Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; Đề án “Quân đội phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy các cấp.

Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh tại các đơn vị. Nắm vững phương châm lấy “xây” để “chống”, lấy “cái đẹp, dẹp cái xấu”; cổ vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu. Phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng thụ động, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Duy trì tốt mô hình: “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”; “Hồ sơ thông tin chiến sĩ”; quản lý tư tưởng theo nhóm, thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ) và làm tốt công tác quản lý chính trị nội bộ; đề cao kỷ luật, kỷ cương ở các cấp.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiêu chí; chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; chủ động phát hiện, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch: chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận cho bộ đội và Nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, không thể bị động, bất ngờ về các tình huống.

Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Lực lượng 47 và các bộ phụ trách ở các cơ quan có liên quan; đồng thời bảo đảm tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ cho hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Kết hợp với rà soát, tổ chức lại Lực lượng 47 theo hướng nâng cao chất lượng, đi đôi với mở rộng lực lượng đấu tranh.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 cấp ủy địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, nhất là những sự việc phức tạp, nhạy cảm, tác động đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chế độ xã hội chủ nghĩa... thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; thực hiện có nền nếp chế độ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các giải pháp trên để định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Qua đó, tạo sức đề kháng, “hệ miễn dịch” trong mỗi quân nhân, góp phần tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị LLVT và nhân dân trên địa bàn.

Khương Doãn
(Báo QK 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: