Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số

Cập nhật: Thứ sáu 28/10/2022 - 08:16
 Cần khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Cần khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã ban hành Quyết định số 2579/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người, năm 2022.

Theo đó, tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Lự (dân tộc Lự là một trong các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người). Triển khai hỗ trợ khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Lự sinh sống trên địa bàn huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (đây là địa bàn dân tộc Lự sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III, tỉnh Lai Châu).

Cụ thể, tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin tư liệu, dữ liệu tổng thể về các loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc Lự trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch; khôi phục, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc Lự; giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Lự đến rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước; tuyên truyền về các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch tiêu biểu của dân tộc Lự; Xuất bản, phát hành ấn phẩm giới thiệu, tuyên truyền về văn hóa truyền thống của dân tộc Lự.

Việc tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người là hoạt động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Từ đó phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc thiểu số rất ít người; cải thiện mức hưởng thụ văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán cộng đồng dân tộc thiểu số; lựa chọn hỗ trợ bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa tiêu biểu của dân tộc thiểu số rất ít người, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.


Theo QĐND
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: