Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh:
Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Cập nhật: Thứ bẩy 16/07/2022 - 07:14
 Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã giảm 2 ủy viên Ban Chấp hành và 2 ủy viên Ban Thường vụ.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã giảm 2 ủy viên Ban Chấp hành và 2 ủy viên Ban Thường vụ.

​Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy và được cấp trên giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý 71 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, có 42 đảng bộ cơ sở và 29 chi bộ cơ sở, với 5.297 đảng viên sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần.

Trong những năm qua, tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối thường xuyên được củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn. Đa số các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã được sắp xếp tổ chức phù hợp theo đúng quy định, hướng dẫn của Điều lệ Đảng.

Trong lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định sáp nhập Đoàn Thanh niên vào Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng ủy Khối hiện nay được cơ cấu tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Ngoài các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc theo quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy kiêm nhiệm thêm chức năng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và công tác dân vận; cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiêm nhiệm chức năng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Ban Tổ chức Đảng ủy kiêm nhiệm công tác quốc phòng - an ninh.

Trong những năm qua, bộ máy chuyên trách Đảng ủy Khối cơ bản đã phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, tham mưu nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ đạt kết quả trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.

Về kiện toàn, sắp sếp các tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định thành lập 4 đảng bộ trên cơ sở chi bộ có trên 30 đảng viên; thành lập mới 6 chi, đảng bộ; chuyển giao 2 chi bộ cơ sở về trực thuộc đảng bộ cơ sở; 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về trực thuộc đảng bộ cơ sở thuộc Thành ủy Thái Nguyên; chỉ đạo 8 đảng bộ cơ sở có chi bộ trên 30 đảng viên tiến hành các thủ tục tách chi bộ và thành lập Đảng bộ bộ phận theo quy định Điều lệ Đảng. Ngoài việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tiếp nhận 11 chi bộ, đảng bộ khi Tỉnh ủy dừng hoạt động đối với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, tiếp nhận gần 500 đảng viên của cơ quan Kho bạc và cơ quan Thuế cấp huyện khi thực hiện sáp nhập vào Kho bạc Nhà nước tỉnh và Cục Thuế tỉnh; hợp nhất Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh thành Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã hướng dẫn cấp ủy cơ sở sắp xếp các chi bộ trực thuộc phù hợp với việc sáp nhập phòng, ban trong cơ quan, đơn vị. Đến nay, đầu mối các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối từng bước được tinh gọn, phù hợp với thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo ở các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã họp, thống nhất đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định ban hành quy định để tổ chức thực hiện.

Mặc dù số cán bộ không lớn so với yêu cầu nhiệm vụ nhưng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu của cấp trên khi chấm dứt hợp đồng đối 4 lao động theo Đề án số 16-ĐA/TU, thực hiện tinh giản 1 biên chế, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Thực hiện các nội dung của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giảm số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh từ 27 xuống còn 25 đồng chí; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối từ 9 xuống còn 7 đồng chí. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nhất thể hóa trong công tác cán bộ và đến nay đã có 53/71 thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; 18/71 phó thủ trưởng, trưởng phòng các cơ quan, đơn vị làm bí thư hoặc phó bí thư phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở...

Văn Hiến
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: